Tjänster

HR

Som arbetsgivare har du olika hållpunkter, lagar och avtal att ta hänsyn till och som ska följas. Där är jag ert stöd och kan utifrån det perspektivet och med min syn på människans medverkan hjälpa er.

Jag erbjuder tjänster/paket enligt överenskommelse med kunden inom arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö inklusive rehabilitering, rekrytering och professionell coachning till företag i nära samarbete med chefer, ledningsgrupp och andra grupper alternativet enskilda individer.

 • Rekrytering av nya medarbetare - Vi kommer överens om vilka delar i rekryteringen ni vill ha hjälp med eller om det är hela processen ni vill avlastas med. Utifrån vår diskussion skapar jag en offert.

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - Jag hjälper er med årshjul kring SAM kring vissa förutsägbara deadlines under året och stöd kring arbetet utifrån kundens behov.

 • Rehabilitering av sjukskrivna medarbetare - Utifrån vår överenskommelse skapar jag ett paket där jag kan stödja i hela processen kontakter med vården, Försäkringskassan och andra intressenter alternativt inom vissa utvalda delar av rehab som vi kan diskutera närmare utifrån kundens behov.

 • Uppdatering och utformning av arbetsmiljödokumentation - implementering i organisationer enligt arbetsmiljölagen.

 • Arbetsmiljöspel och handlingsplan - cirka två halvdagar i grupper om upp till åtta personer.

 • Övrig HR-konsulting - enligt överenskommelse.


coach

Ordet coach kommer från ungerskans kocsi och betyder vagn eller droska som tar människor från en plats till en annan. Helt symboliskt är coachen den som hjälper en individ eller grupp att ta sig från sitt nuläge till ett önskat läge eller uttalat mål i framtiden.

Professionell coachning enligt ICFs riktlinjer koncentreras på att coachen leder individen genom processen för att individen ska förstå nuet och kunna utforma sin framtid. Det är inte coachen som berättar för klienten hur den ska göra, förmedlar sina egna värderingar, eller heller inte ger råd utan utgår från klientens resurser för att stötta på vägen mot målet. Klienten sätter upp sina mål tillsammans med coachen som sedan hjälper individen eller gruppen att professionellt och personligt utvecklas, genom att ställa frågor och stödja i fortsatta samtal. Coachen ska hjälpa klienten att bygga upp sin egen kapacitet för att göra en permanent förändring.

Coachen ska arbeta mot att göra sig överflödig så klienten kan frigöra sina egna kvalitéer. När en klient avslutar sitt coachningpaket med en professionell coach ska klienten ha en känsla som säger: ”Det var jag själv som gjorde det!” Jag använder coachning på olika sätt i mitt arbete då jag ser det som ett kraftfullt verktyg inte bara i coachningsamtal utan även i andra samtal och som mentor.

 • Professionell coachning - riktar sig mot företag, enskilda individer eller olika typer av grupper.

 • Mentorcoach/Samtalspartner - denna metod använder jag enligt överenskommelse med klient/kund då jag använder coachning som grundmetod men också kan ge råd eller förslag till klienten.

Nyfiken på mig och NÅL mot MÅL
Coachning ska inte förväxlas med att gå i terapi, att jag som coach har alla svaren eller att det är annat terapeutiskt samtal. Om jag uppfattar att klienter behöver annan typ av samtal än coachning tar jag upp det med klienten.

Jag coachar enligt ICFs riktlinjer som bland annat innebär att allt som sägs mellan oss är konfidentiellt om vi inte kommer överens om annat.

Vårt samarbete

 • Vårt samarbete börjar med en introduktion om vad coachning är och hur arbetet läggs upp.

 • Vi pratar om de mål du vill uppnå och om det är otydligt vad du vill uppnå har jag olika verktyg till hjälp för att hjälpa dig i din tankegång.

 • Vi skriver en coachöverenskommelse där vi kommer överens om hur många samtal, kostnad och ditt mål just nu är.

 • Introduktionssamtalet är kostnadsfritt och vi börjar helt förutsättningslöst. Vi kan ses vid fysiskt möte eller efter överenskommelse digitalt möte.

 • Vi tecknar överenskommelsen, vanligtvis paket om 5-10 gånger tillfällen á 45 minuter per gång. Även här kommer vi överens om det ska vara fysiska möten eller digitalt möte.

 • Därefter bokar vi in coachningsamtalen.

Kontakta mig för diskussion om möjligt samarbete och om offert oavsett om du är företagare eller enskild individ.